Revízie elektrických zariadení

Kontrola musí byť

Číslo oprávnenia: 80/4/2019 - EZ - S,O(OU,R,M), E2,A

S - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

O - Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:

OU - oprava a údržba R - rekonštrukcia M - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: E2 - technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu

Správa o revízii

Je zdokumentovaný výsledok vykonanej revízie v papierovej forme, z ktorého je zrejmý stav revidovaného zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

Lehoty revízií

Ponúkame Vám orientačný prehľad lehôt vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

Elektro inštalácie

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa druhu objektu

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

Bleskozvody
Hladina I: Nemocnice, banky, elektrárne, vodárne, plynárne, stanice mobil. operátorov
Hladina II: Školy, obchodné centrá, katedrály, kultúrne pamiatky
Hladina III: Obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
Hladina IV: Sklady, objekty s malým výskytom osôb

Lehoty revízií el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

Hladiny LPL korešpondujú s hladinami LPS

Umiestnenie a počet zvodov bleskozvodu LPS:

Maximálna vzdialenosť uchytenia vodičov je 1m.

Výška skúšobnej svorky pri LPS:

Vonkajšie zvody 1,8 až 2 metre

Skryté zvody 0,6 až 1,8 m skrinky musia byť priestorné.

Celkový odpor uzemňovacej sústavy musí byť pod hranicou 10 Ω

REVÍZIE A KONTROLA ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

ČO JE PREDMETOM REVÍZIE ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA ?

Predmet revízie: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.
Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002 - "Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania".

Pre každý elektrický spotrebič postupne vykonáme:

 • podrobnú prehliadku a stav elektrického spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí
 • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
 • meranie unikajúcich prúdov
 • skúšky chodu
 • označenie spotrebiča (poprípade vyznačenie revíznym štítkom)
 • vypracujeme doklad o revízií

Zdroj: postup je upravenou kópiou z normy STN 33 1610:2002

Revíziu elektrických spotrebičov treba vykonávať podľa predpísaných lehôt uvedených v tabuľke nižšie a vždy po vykonanej oprave alebo úprave elektrického spotrebiča.

AKO ČASTO TREBA VYKONÁVAŤ REVÍZIU ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV?

Predmetná norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:

 • skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
 • skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
 • skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Na základe zatriedenia elektrických spotrebičov do skupiny vieme určite lehoty revízií a kontroly z nasledujúcej tabuľky:

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A-E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia 

A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon revízie:

Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.
Prenosný spotrebič je taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18kg.
Neprenosný spotrebič je taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený.
Pripevnený spotrebič je taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste.
Poznámky:
1) V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (teda podľa normy STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
2) Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
3) Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
4) Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

Zdroj: tabuľka lehôt, vysvetlivky a poznámky sú kópiou z normy STN 33 1610:2002

ČO JE VÝSLEDKOM REVÍZIE ?

Ako výsledok revízie elektrických spotrebičov dostávate doklad resp. správu/protokol o vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v zmysle STN 33 1610:2002. Doklad o vykonaní revízie elektrického spotrebiča musí byť uložený najmenej do vyhotovenia dokladu z nasledujúcej pravidelnej revízie. Tento doklad o vykonaní revízie elektrického spotrebiča musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického spotrebiča a zároveň prístupný orgánom štátneho dozoru.

AKÉ SÚ NAPRÍKLAD ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE ?

Elektrické spotrebiče sú najčastejšie biela, čierna technika, predmety osobnej spotreby v kanceláriách a domácnostiach a podobne. Ako napríklad:

 • výpočtová technika (počítač, notebook, monitor, tlačiareň, kopírka, skener a pod.)
 • kuchynské spotrebiče (mikrovlnná rúra, chladnička, kanvica, varič, pec, el. rúra, konvektomat a pod.)
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (stolné lampy a pod.)
 • elektrické svietidlá
 • prístroje spotrebnej elektroniky
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
 • elektrické a elektronické meracie prístroje
 • predlžovacie prívody (predlžovačky, bubnové predlžovačky a pod.)
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru.
 • a podobne...

LEGISLATÍVA PRI REVÍZIÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú revízie el. spotrebičov ?

V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:
sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Citované z www.zakonypreludi.sk

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:
Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. Citované z www.zakonypreludi.sk
Teda z uvedeného vyplýva, že každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických spotrebičoch, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

Zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.

Kto môže vykonávať revízie a kontrolu elektrických spotrebičov?

Vykonávať kontrolu el. spotrebičov počas používania môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 a revíziu § 22 až 24. T.j. osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (s prípadnou aktualizačnou odbornou prípravou) a potvrdenie o podrobení sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na základe Zákona č.154/2013.

Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur Citované z www.zakonypreludi.sk

Praktické informácie

Pripravili sme pre Vás túto stránku, ako užitočnú pomôcku, kde môžete nájsť rôzne informácie        z odboru a budete sa môcť k nim kedykoľvek v budúcnosti vrátiť.